Allmänna villkor för serviceavtal

1. Allmänna villkor

Dessa gäller för samtliga av tjänsterna som Ny kraft service utför. Men tjänster menas de ”uppdrag” som Ny kraft service utför åt beställaren mot ersättning. Tjänster utförs efter huvudavtal och arbetsbeskrivning som upprättas mellan leverantör (Ny kraft service) och beställare. Komplettering med tilläggsavtal kan skrivas men allmänna villkor gäller alltid.

2. Uppdraget

Ny kraft service förbinder sig att utföra de tjänster som avtalats på ett professionellt och av branschen ansett korrekt sätt. Alla medarbetare har fått utbildning och har kunskap om avtalade tjänster.

3. Utrustning

Utrustning som tillhandahålla av kund ska vara fungerande och i bra skick. Vid förslitningsskador på av beställaren tillhandahållen utrustning står beställaren för reparation. Vid onormalt slitage eller oaktsamhet av Ny kraft service personal åtar sig leverantören att stå för reparation. Varje tjänst har specifik utrustning som ni som kund ska tillhandahålla. Om material eller utrustning som enligt avtal ska tillhandahållas av kund inte fungerar eller saknas har Ny kraft service rätt att debitera kostnad för maskin mot kvitto och kostnad för utkörning.

4. Avbokning och ombokning

Avbokning 

Service kan avbokas via telefon eller mail till Ny kraft service. Vid avbokning 1-4 dagar innan service skulle utförts debiteras 50% av planerad tid och eller kostnad. Vid avbokning inom 24 timmar innan servicetillfälle debiteras 100% av planerad tid och eller kostnad.

Ombokning 

Servicetillfälle kan ombokas och flyttas till en annan dag senast 4 dagar innan. Ombokning som sker senare debiteras med 25% av planerad tid och kostnad. Om tjänst går på abonnemang kommer ordinarie tillfälle ligga kvar. För byte av servicetid på abonnemang kontakta Ny kraft service. Kan inte service utföras och inte har avbokats faller tillfället bort och debiteras av planerad tid och kostnad. Ny kraft service förbehåller sig rätten att vid sjukdom eller akut händelse om planera ett servicebesök efter kontakt med beställaren. 

Helgdagar

Serviceuppdrag utför inte på nationella helgdagar. Det åligger beställare att omboka sitt servicetillfälle.

5. Ny Krafts kvalitetsgatanti

Ny Kraft Service erbjuder en kvalitetsgaranti mot avtalade tjänster och arbetsbeskrivningar. Är du inte nöjd kontakta oss för kontroll och åtgärd om vi inte utfört det vi åtagit oss.

6. Uppsägningstid

Abonnemang fortlöper med en ömsesidig uppsägningstid på 30 kalenderdagar.

7. Betalningsvillkor

Vi skickar fakturor löpande under månaden och har betalningsvillkor på 15 dagar från faktureringsdatum. Vi ansöker om skattereduktion genom RUT och/eller ROT. Vid betalning ange information så vi lätt kan leda betalningen till er faktura. Ansvar för kontroll att maxtak av RUT/ROT tjänster inte överstigits tillfaller beställaren. Om skatteverket nekar Ny kraft service utbetalning av skattereduktion eller blir återbetalningsskyldiga för redan utbetalt belopp förbehåller vi oss rätten att kräva beställaren på motsvarande belopp.

8. Prisjustering

Priser för Ny kraft service på avtalade tjänster förbehålls rätten att göra prisjusteringar. Prisjusteringar aviseras via e-post minst 30 kalenderdagar i förväg. Varken höjning eller säkning av pris påverkar en redan utförd tjänst.

9. Arbetsledning och kontaktperson

Arbetet led och kontrolleras enbart av personal med anställning hos Ny kraft service. Beställaren ska utse en kontaktperson för avtalade tjänster om flera personer finns i hushållet eller om tjänsterna utförs åt en anhörig.

10. Nycklar och larm

Beställare ska tillhandahålla nycklar och information om larm, portkod eller motsvarande. Ny kraft service förser nycklar med registrerade ID-nummer. Återlämnande av nycklar kan enbart göras till den person som signerat nyckelkvittens eller mot uppvisande av körkort/pass på både mottagare och person som signerat kvittens.

11. Ansvar

Ny kraft service är skyldiga att utge ersättning för skador som tillfogats av medarbetare hos Ny kraft service. Skador och personskador regleras av Ny krafts service försäkring. Beställaren ska så långt som möjligt vidta åtgärder för att minimera skadans omfattning. Alla skador ska rapporteras av Ny krafts service tillhandahållen skaderapport/anmälan blankett. Bild ska bifogas om det är möjligt.

12. Ersättningsanspråk

Eventuella anspråk på ersättning efter skada ska anmälas inom en skälig tid efter utför uppdrag, dock senast 10 dagar efter uppdragets utförandedatum.

13. Försäkring

Ny kraft service innehar ansvarsförsäkring som säkerhet för fullgörande av eventuell skadeståndsskyldighet enligt dessa allmänna villkor. Ny kraft service har försäkring för både person och sakskada.

14. Ändringar och tillägg

Villkorsändringar meddelas minst två veckor innan ändringar träder i kraft. Ändringar kommer meddelas via mail till angiven kontaktperson.

15. Hävning

Om betalning inte erhålls i tid till Ny kraft service trots påminnelse har Ny kraft service i enighet med konsumenttjänstlagen rätt att häva avtalet omedelbart.

16. Sekretess

Varje uppdrag/kund behandlas med sekretess. Ny kraft service personal har skrivit på en sekretessförbindelse och därmed tystnadsplikt. Beställare förbinder sig i sin tur att behandla information och material från Ny kraft service i form av dokument, referenser och dylikt konfidentiellt. 

17. Arbetsmiljö

Nykraft service jobbar för en säker service för både kund och medarbetare. Om vår servicepersonal eller arbetsledare anser att förhållande förändrats så att service inte kan utföras utan risk för skada efter att avtal signerats förbehåller vi oss rätten att inte utföra dessa uppgifter. Om förändrade förhållanden inte meddelats kom debitering av servicen utgå.

Vi jobbar med kemikalier som är snälla mot miljön och undviker dom när det går. För information om vilka kemikalier vi använder vid allergi kontakta Ny kraft service. Om allergi gör att vi inte kan använda de kemikalier som vi har åligger det kund att köpa in kemikalierna.